71 328 83 85 (całą dobę)

723 03 03 03 (całą dobę)

Komu przysługuje pogrzeb na koszt Skarbu Państwa?

Śmierć bliskich jest naturalnym i nieuniknionym zdarzeniem, z którym każdy musi się zmierzyć. Ceremonia pogrzebowa służy pożegnaniu zmarłego — odprowadzeniu i pogrzebaniu ciała. Zadaniem najbliższych jest załatwienie wszelkich formalności, w tym pochówku. Zakłady pogrzebowe oferują kompleksowe usługi, wsparcie i pomoc w zorganizowaniu całej uroczystości. Z jakimi kosztami trzeba się liczyć? Czy państwo oferuje jakąś pomoc w tym zakresie? Czym jest pogrzeb na koszt Skarbu Państwa?

Zasiłek pogrzebowy jako pomoc od państwa

Zorganizowanie pogrzebu to zakup trumny, ubioru dla zmarłego, kwiatów, opłata za przewóz ciała itp. Dla wielu rodzin są to koszty niemożliwe do pokrycia. Czy zatem istnieje jakaś forma wsparcia, z której mogą skorzystać bliscy zmarłego? Państwo oferuje swoją pomoc w formie udzielanego zasiłku pogrzebowego o wysokości 4 tysięcy złotych, który jest wypłacany przez ZUS. Kto może starać się o tego rodzaju świadczenie? Przede wszystkim są to członkowie rodziny zmarłego, którzy pragną wyprawić pogrzeb. Składając stosowny wniosek, mogą liczyć na zasiłek pogrzebowy. Oczywiście, aby tak się stało, muszą zostać spełnione pewne warunki. Wspomniana pomoc przysługuje, gdy zmarły:

  • miał ustalone prawo do emerytury, renty itp.,
  • był ubezpieczony,
  • miał ustalone prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
  • zmarł w okresie zasiłku chorobowego,
  • pobierał świadczenie przedemerytalne lub rentę socjalną.

Zasiłek przysługuje również w razie śmierci wskutek choroby zawodowej lub wypadku powstałych w szczególnych okolicznościach.

Gdy zmarłego nie chowa rodzina

Co w przypadku, gdy zmarły nie ma rodziny lub też jest osobą bezdomną? Kto ponosi koszty wyprawienia pogrzebu? Czy w tej sytuacji również przysługuje pomoc od państwa? Zdarza się, że pochówkiem zajmuje się osoba obca lub podmiot, jak np. opieka społeczna. Instytucji bądź osobie wyprawiającej pogrzeb należy się zwrot kosztów od rodziny zmarłego, jeśli takowa istnieje. W przypadku, gdy zmarły nie miał rodziny, podmiot ponoszący koszty pochówku może starać się o wypłatę zasiłku pogrzebowego. Warto nadmienić, że wysokość świadczenia ustalana jest na podstawie przedstawionych dokumentów dotyczących poniesionych opłat — zakup trumny itp. Wypłacana kwota nie może jednak przekroczyć ustalonej wysokości zasiłku pogrzebowego, czyli 4 tysięcy złotych.