71 328 83 85 (całą dobę)

723 03 03 03 (całą dobę)

Co to jest zasiłek pogrzebowy i komu się należy?

Zasiłek pogrzebowy wypłacany jest bliskiej osobie w celu pokrycia kosztów związanych z organizacją pogrzebu. Prawo do wypłaty zasiłku występuje członek rodziny zmarłego, tylko w niektórych przypadkach może on być wypłacony pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie lub powiatowi. O wypłatę zasiłku pogrzebowego może starać się także związek wyznaniowy lub osoba prawna kościoła.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej, pobierającej emeryturę, rentę, albo członka ich rodzin.

Komy wypłacany jest zasiłek pogrzebowy?

O zasiłek pogrzebowy może ubiegać się:

 • małżonek zmarłego
 • rodzice
 • macocha lub ojczym
 • osoby przysposobione
 • dzieci zmarłego
 • dzieci z drugiego małżonka
 • dzieci przysposobione
 • dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej
 • dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności
 • rodzeństwo
 • dziadkowie
 • wnuki
 • osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna

W przypadku śmierci osoby, które nie miała prawa do emerytury lub renty, ale spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania, również można ubiegać się o zasiłek pogrzebowy. Jeśli ubezpieczony umrze podczas pobierania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, zasiłek pogrzebowy także zostanie wypłacony.

Warto jednak pamiętać o tym, że jest to forma pieniężna wypłacana wyłącznie osobie, która faktycznie pokryła wszystkie koszty związane z organizacją pogrzebu.

Wniosek o zasiłek pogrzebowy należy zgłosić w terminie do 12 miesięcy od dnia śmierci. Z niezbędnymi dokumentami należy zgłosić się we właściwej jednostce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgodnej z miejscem zamieszkania osoby starającej się o zasiłek. Do wniosku trzeba dołączyć:

 • skrócony akt zgony
 • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu
 • skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub dowód osobisty (w celu wskazania pokrewieństwa lub powinowactwa)

Kiedy zasiłek pogrzebowy dla osób spoza rodziny zmarłego?

W pewnych sytuacjach osobą pokrywającą koszty pogrzebu jest pracodawca. Może on otrzymać zasiłek mimo tego, iż nie należy on do rodziny zmarłego. Na podobnych zasadach o zasiłek pogrzebowy może ubiegać się dom pomocy społecznej, gmina, powiat, osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego, organizacja polityczna czy społeczna. Oczywiście warunkiem jest pokrycie kosztów związanych z organizacją pogrzebu.