71 328 83 85 (całą dobę)

723 03 03 03 (całą dobę)

Nekrolog – co to jest?

Etymologii terminu nekrolog należy poszukiwać w starożytnej grece, został on ukuty poprzez złożenie dwóch antycznych wyrazów: nekros – martwy, nieboszczyk i logos – słowo, mowa, przemówienie. Jest to krótka, oficjalna i podana do publicznej wiadomości informacja powiadamiająca zainteresowanych o śmierci danej, zwykle bliskiej nam osoby. Podanie do wiadomości oznacza najczęściej publikację jego treści w lokalnej prasie, czasem telewizji, radiu i/lub w Internecie. Może być stricte informujący o odejściu danej osoby, może też być formą złożenia kondolencji czy przypomnienia o rocznicy śmierci. Nekrologiem może być również wspominkowy artykuł prasowy, audycja radiowa czy telewizyjna (częsta praktyka, stosowana w przypadku śmierci osób zasłużonych), informacje w nich zawarte mogą opisywać dokonania zmarłej osoby, powinny być jednak podane
w sposób licujący z powagą sytuacji, pozbawiony publicystycznego zacięcia. Jeśli nie wiemy, jak napisać nekrolog, możemy poprosić o jego zredagowanie w zakładzie czy domu pogrzebowym.

Nekrolog – jak się pisze?

Aby właściwie napisać nekrolog, powinno się posiadać wszelkie informacje na temat zmarłego, to jest: jego imię i nazwisko, wiek w chwili śmierci, datę zgonu i, napisane w dyplomatyczny sposób, okoliczności śmierci. Zwyczajowo, i ile oczywiście są wskazania, umieszcza się również pełnioną przez zmarłego funkcję społeczną i jego życiowe dokonania. Niektórzy dodają także informację o terminie
i miejscu odprawienia mszy świętej lub ostatniego pożegnania oraz wskazują nekropolię, na której dokonany zostanie pochówek, tę funkcję jednak powinna spełniać klepsydra, czyli zawiadomienie o śmierci bliskiego w formie niewielkiego plakatu informujące o uroczystościach pogrzebowych.
O osobach ważnych i zasłużonych powinniśmy napisać z użyciem wielkiej litery. W nekrologach i kondolencjach jest to forma obowiązkowa.

W dobrze zredagowanym nekrologu pojawi się następująca kolejność: otwarcie (np. „Z żalem/ze smutkiem zawiadamiamy…”), informacja o zmarłym (w tym miejscu zamieszcza się dane osobowe zmarłego, datę i przyczyny śmierci, informację można uzupełnić o tytuł i dokonania nieboszczyka), wreszcie wskazanie daty i miejsca, w którym odbędzie się ostatnie pożegnanie i odprowadzenie ciała na miejsce spoczynku. Nekrolog powinien kończyć się podpisem – zawiadomieniem o tym, kto informuje o odejściu danej osoby. Informacji o pogrzebie nie zawiera się w nekrologach kondolencyjnych, składanych najbliższym zmarłego przez jego znajomych (zawierają przeważnie wyrazy współczucia).