71 328 83 85 (całą dobę)

723 03 03 03 (całą dobę)

Kto ma prawo do pochówku kościelnego?

Prawo do pochówku kościelnego przysługuje każdemu, kto został ochrzczony. Istnieją przypadki odmowy pogrzebu kościelnego, jednak są one skrajnie rzadkie i wynikają z wyraźnej woli wyrażonej przez zmarłego przed swoją śmiercią. W praktyce osoby, które w jakikolwiek sposób są związane z kościołem katolickim, nie zostaną pozbawione prawa do ceremonii pogrzebowej.

Kto może być pozbawiony prawa do pochówku kościelnego?

Kościół nie powinien udzielić pogrzebu osobom, które nie zostały ochrzczone (chyba że rozpoczęli przygotowania do chrztu). Jednak w przypadku zmarłych dzieci żaden ksiądz nie odmówi pogrzebu, jeśli rodzice zamierzali je ochrzcić. Odmowa pogrzebu osobie ochrzczonej zdarza się niezwykle rzadko. Dochodzi do niej tylko wtedy, gdy przed śmiercią człowiek publicznie deklarował, że nie chce pogrzebu katolickiego lub wyrażał jawny sprzeciw wierze katolickiej. A i w takich przypadkach zdarza się, że jeśli przed momentem zgonu taka osoba wyrazi pokutę, nadal może być pogrzebana zgodnie z obrządkiem katolickim.

Zgodnie z Kodeksem prawa kanonicznego pogrzebu powinni zostać pozbawieni:

  • notoryczni apostaci, heretycy i schizmatycy (por. KPK, kan.751)
  • osoby, które wybrały spalenie swojego ciała z motywów przeciwnych wierze chrześcijańskiej
  • inni jawni grzesznicy, którym nie można przyznać pogrzebu bez publicznego zgorszenia wiernych (por. KPK, kan. 1184 § 1)

Oczywiście i w tych przypadkach nie zawsze wszystko jest tak oczywiste, jak zakładają regulacje wyznaczone przez Kodeks. Nie ma raczej wątpliwości co do osób, które porzucili wiarę chrześcijańską na rzecz innych wyznań, dołączyli do sekt, dopuścili się herezji lub schizmy itd. Wówczas takie osoby mogą być pozbawione prawa do pochówku kościelnego.

Zdarzają się jednak sytuacje, w których osoby niepraktykujące, nawet przez znaczną większość swojego życia, zgodnie z wolą rodziny chowane są zgodnie z tradycją chrześcijańską. Ksiądz natomiast bez wyraźnych podstaw nie może odmówić pogrzebu. Co więcej, kościół czasami pozwala również na pogrzeb kościelny osoby z innego wyznania chrześcijańskiego.